Поръчки
Количка

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност урежда начина на събиране, съхранение и администриране на лични данни в отношенията между доставчика на услуги „ФИКСИ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Илинденско въстание” № 1, ет. 1, ап. 1, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК BG202181551, представлявано от Владимир Вилизаров Вучков – Управител, с адрес на упражняване на дейността: гр. София, ул. „Илинденско въстание“ № 1,  национален телефон: 0876/750-740, e-mail: sales@beststore.bg, наричано по-долу за краткост „БЕСТСТОР” и  Получателят (-ите) на услуги, наричан/и „Потребител (-и)”, които услуги се предоставят чрез домейн:  www.beststore.bg ,  наричан по-долу за краткост „сайт”. Нашата политика е изцяло съобразена с изискванията на Закона за защита на личните данни и с Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните данни и относно свободното движение на такива данни.

БЕСТСТОР е aдминистратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Сайтът www.beststore.bg събира и обработва само минимално необходимите лични данни, които са свързaни с дейността му са му били предоставени доброволно и на годно правно основание, и само ако е дадено съгласие или е налице друго законно основание за това. БЕСТСТОР се грижи за сигурността на личните данни, като са предприети необходимите мерки за привеждане на дейността му в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност. Чрез сайта www.beststore.bg се събират лични данни на Потребители при спазване на принципа за свеждане на обработваните лични данни до минимум по законосъобразен, прозрачен и сигурен начин.

С настоящата Политика за поверителност свеждаме до знанието на Потребителите каква информация се събира чрез сайта www.beststore.bg и как се използва. Тази политика за поверителност се отнася единствено за личните данни, които се събират чрез сайта www.beststore.bg.

1.Какви лични данни събираме и обработваме?

Когато закупувате стока в сайта www.beststore.bg, Вие предоставяте доброволно и на годно правно основание следните лични данни:

– име и фамилия;

– телефонен номер за контакт;

– електронен адрес;

– адрес за доставка;

  1. Други случаи, в които събираме и обработваме Ваши лични данни

– При влизане в сайта www.beststore.bg или във Вашия профил, БЕСТСТОР събира данни за използвания IP адрес.

При изпращане писмо чрез формата за контакт в сайта www.beststore.bg е необходимо посочването на име, фамилия и актуален електронен адрес за осъществяване на обратна връзка. Ако текста на запитването съдържа друга лична информация, тя ще бъде обработена, доколкото е необходимо, за да бъде отговорено на въпросите, които са поставени. 

– При създаването на личен профил и регистрирането на Потребител в сайта www.beststore.bg е необходимо предоставянето на име, фамилия, електронен адрес, телефон и адрес за контакт. 

– За получаването на бюлетин от сайта www.beststore.bg с промоции и специални оферти е необходимо предоставянето на електронен адрес, на който да бъде изпратен. За получаването на конкретни предложения и идеи за покупки за специални поводи, по изключение, е необходимо предоставянето на данни за пол и възраст, съобразно които да бъде изпратено предложение.  

– За издаването на фактура на физическо лице, е необходимо предоставянето на единен граждански номер, личен номер на чужденец или друг аналогичен идентификатор. Свободен публичен достъп до информация, съдържаща единен граждански номер или личен номер на чужденец, не се допуска, освен ако закон изрично предвижда друго.

  • Обработването на даннина субект на данни – лице, ненавършило 14 години, въз основа на съгласие по смисъла на чл. 4, т. 11 от Регламент (ЕС) 2016/679, включително в случаите на пряко предлагане на услуги на информационното общество по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за електронната търговия, е законосъобразно само ако съгласието е дадено от упражняващия родителски права родител или от настойника на субекта на данните.

 

-Администратор или обработващ лични данни може да копира документ за самоличност, свидетелство за управление на моторно превозно средство или документ за пребиваване само ако това е предвидено със закон.

 

  1. Технологични операции, които се извършват с Вашите лични данни и техните цели:

– Регистрация на Потребител в сайта www.beststore.bg и създаване на личен профил за управление на използваната услуга. При следване на стъпките за регистрация в нашия сайт, Вие получавате достъп до и възможност за запознаване с нашата политика за поверителност, като с поставяне на отметката в карето “Запознат съм и се съгласявам” се счита, че Вие давате вашето изрично писмено съгласие за предоставянето, респективно събирането, съхранението, администрирането и обработката на вашите лични данни от БЕСТСТОР.

– Изпращане на електронни информационни съобщения за администриране и изпълнение на договор за дистанционна покупко-продажба и доставка под общи условия.

– Допълване на информация за Потребителя в потребителския му акаунт за повишаване качеството на предоставената услуга от сайта www.beststore.bg

– До създаването на профил на Потребителя, IP адресът се събира за осъществяване на легитимните интереси на администратора на лични данни БЕСТСТОР за защита на информационната сигурност, статистически цели и обезпечаване на изпълнението на договора за дистанционна покупко-продажба и доставка под общи условия.

  1. За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

БЕСТСТОР съхранява лични данни само за целите, посочени по-горе, и само в необходимия за това законовоопределен срок. Ако решите, че не желаете да получавате повече информационен бюлетин или че искате да изтриете профила си, БЕСТСТОР ще заличи всички предоставени от  Вас лични данни своевременно и без забавяне, освен ако не е налице законово задължение за запазването им или на част от тях за срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашата регистрация в сайта www.beststore.bg

  1. С кого споделяме Вашите лични данни?

БЕСТСТОР събира и обработва лични данни само за целите, за които е уведомил своите Потребители и те са дали предварително своето информирано съгласие, в процеса на администриране или съадминистриране с трети лица. Лични данни се предоставят единствено и по изключение на технически доставчици на маркетингови услуги и услуги по уеб дизайн, които спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Това е процес на съадминистриране на лични данни при пълна конфиденциалност и е необходим, за да можем да Ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на сайта www.beststore.bg. За съадминистрирането на Вашите лични данни, нашите доверени партньори носят пълна законова отговорност.

5.1. Проследяване на пратки:

С приемане на Общите условия в сайта www.beststore.bg възниква хипотеза на съадминистриране на лични данни, в която Потребителят се съгласява личните му данни да бъдат предоставени на доставчиците на пощенски услуги за целите на проследяването на пратки, чрез информиране за текущото местонахождение на поръчаната стока, както и за времето за доставка.

 5.2. Стоки на изплащане:

С приемане на Общите условия в сайта www.beststore.bg възниква хипотеза на съадминистриране на лични данни, в която Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от БЕСТСТОР на трети лица-кредитори, когато това е във връзка с избран начин на плащане “Вземи на изплащане”.

6.Как защитаваме Вашите права? 

БЕСТСТОР  обработва лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели и срокове, като ги съхранява в изрично криптирана база данни без външен достъп, съгласно законовите изисквания. Достъп до личните данни имат само краен брой доверени партньори при условията на съадминистриране на лични данни.

7.Какви са Вашите права? 

7.1. Право на достъп.

Вие имате право да изискате и получите от БЕСТСТОР потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, и какви.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с профила си, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

БЕСТСТОР Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но БЕСТСТОР си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

7.2. Право на коригиране или попълване.

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до БЕСТСТОР.

7.3.Право на ограничаване.

Вие имате право да изискате от БЕСТСТОР да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на    БЕСТСТОР да провери точността на личните данни;

– не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

  1. За да упражните което и да е от правата си, подробно посочени по-горе, следва да подадете писмено искане в свободен текст до “БЕСТСТОР БГ” ЕООД на място, на адреса на упражняване на дейността: гр. София, ул. „Ловен Парк“ № 2, на национален телефон: 0876/750-740. При подаване на искането Вие трябва да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят предоставените лични данни в сайта www.beststore.bg, като представите на място на адреса на упражняване на дейността своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост да въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред администратора на лични данни-служител на БЕСТСТОР.

 Заявление може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услугиЗакона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

 

БЕСТСТОР не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

  1. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни.

Ако БЕСТСТОР установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще Ви уведоми незабавно за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

БЕСТСТОР не е длъжен да Ви уведомява, ако:

– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността;

– е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до повишен риск от накърняване на Вашите права и законни интереси;

– уведомяването би изисквало несъразмерно големи усилия.

Ако считате, че Вашите права за защита на личните данни са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни. 

Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други Потребители. Във всички случаи имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, kzld@cpdp.bg, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

  1. Използване на “бисквитки”. Какво са бисквитките и защо са необходими?

“Бисквитката” е малък текстов файл, който се изтегля на “крайно устройство” (например компютър или смартфон), когато Потребителят достъпи уебсайт. Тя позволява Потребителят да използва сайта функционално правилно, да разпознава устройството му и да съхранява известна информация за неговите предпочитания или за минали действия (например избор на език, размер на шрифта, login и др.), които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да въвеждате информация отново.

10.1. Видове бисквитки, които използва сайта www.beststore.bg:

Аналитични бисквитки.

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите Потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта сте разгледали, дали сте посетили сайта през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics, е 50 месеца.

Функционални бисквитки.

Тези бисквитки Ви позволяват използването на пълната функционалност на сайта  www.beststore.bg , като гледате видеата в него, пишете на чата и др.

Бисквитки за прецизно таргетиране.

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали сайта www.beststore.bg и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която не се отнася за Вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране.

10.2.Как да контролирате и ограничите използването на бисквитки?

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, влезте в настройките на Вашия браузер. Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива, е възможно да имате проблеми при използването на сайта www.beststore.bg.

  1. Актуализация и изменения.

При промяна в законодателството и реалните обстоятелства се налага адаптиране на Политиката за поверителност. За да сте запознати с всички актуални промени и актуализации, моля проверете Политиката за поверителност преди да използвате сайта www.beststore.bg.