Поръчки
Количка

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА BESTSTORE.BG

Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание:

 • Закона за електронната търговия /ЗЕТ/,
 • Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/,
 • Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/,
 • Търговския закон /ТЗ/,
 • Закон за защита на потребителите;
 • Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000 г.и действащите нормативни актове в Република България.

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Същите са общодостъпни чрез сайта www.beststore.bg  и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги „ФИКСИ” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Илинденско въстание” № 1, ет. 1, ап. 1, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК BG202181551, представлявано от Владимир Вилизаров Вучков – управител, с адрес на упражняване на дейността: гр. София, ул. „Илинденско въстание“ № 1, национален телефон: 0876/750-740, e-mail: sales@beststore.bg, наричано по-долу за краткост „БЕСТСТОР” от една страна и от друга страна – Получателят (-ите) на услуги, наричан/и „Потребител(-и)”, които услуги се предоставят чрез домейн: www.beststore.bg, наричан по-долу за краткост „сайт”.

При приемане на настоящите Общи условия, Вие сключвате сделка в хипотезата на чл. 16 от ЗЗД и чл. 298 от ТЗ за дистанционна покупко-продажба и доставка при общи условия, но при спазване принципите за свободата на договаряне. Настоящите Общи условия следва да се приемат и за уведомление по чл. 47 от Закон за защита на потребителите(ЗЗП).

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. С настоящите Общи условия БЕСТСТОР уведомява Потребителите си, че е търговско дружество, което е aдминистратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, при строго спазване на всички законови изисквания относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на техни личните данни и относно свободното движение на такива данни.
 1. Сайтът www.beststore.bg събира и обработва лични данни, свързани само с договора за дистанционна покупко-продажба и доставянето на поръчаните стоки. БЕСТСТОР гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват в изрично криптирана база данни без външен достъп.
 2. БЕСТСТОР не разкрива на трети лица лични данни за своите Потребители, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя и само за конкретна цел; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и БЕСТСТОР  е длъжен да предостави информацията по силата на закона. Използването на личните данни в този случай се извършва съгласно българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от БЕСТСТОР за целите на изпълнение на договора за дистанционна покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.
 4. Потребителят се съгласява електронният му адрес да бъде предоставен на доставчиците на пощенски услуги за целите на проследяването на пратки. Те използват тези данни, за да  предоставят възможност за проследяване изпълнението на поръчка и за да информират за текущото местонахождение на поръчана стока, както и за времето за доставка. В този случай се прилагат правилата за съадминистриране на лични данни.
 5. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от БЕСТСТОР на трети лица – кредитори, когато това е във връзка с избран начин на плащане “Вземи на изплащане”. В този случай се прилагат правилата за съадминистриране на лични данни.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Съдържанието на сайта www.beststore.bg, което дава информация за основните характеристики на стоките, е предоставено от трети лица и дали те го използват на годно правно основание или не, е извън компетенцията на БЕСТСТОР, като БЕСТСТОР заявява, че не носи отговорност за:

–  непълноти и неточности в описанието на стоките и указанията за употреба, които не се отнасят към естеството и функционалността на стоката;

–  различие на видеоклиповете към продуктите, като някои от видеата не отговарят на конкретния продукт, а са примерни/ориентировъчни;

–  различие в цветовете на снимките на продуктите и предлагания продукт, поради липса на снимки  за цялата цветова гама или дължащи се на различните видове екрани и техните настройки;

– нарушени права на интелектуална собственост – авторски права, търговски марки, право върху дизайн на опаковки или патенти.

ПОРЪЧКИ

 1. Сайтът www.beststore.bg предлага богата гама от стоки за строителство, ремонт, обзавеждане и декорация като машини и инструменти, резервни части, бои и лепила, мебели и много други. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.
 2. Всички стоки, предлагани на сайта на БЕСТСТОР могат да бъдат поръчани и без да се прави регистрация в сайта, тъй като сте приели настоящите Общи условия и сте сключили сделка в хипотезата на чл. 16 от ЗЗД и чл. 298 от ТЗ за дистанционна покупко-продажба и доставка при общи условия.
 3. За да направите поръчка през сайта на БЕСТСТОР, следвайте следните стъпки:

10.1.  Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите на сайта или чрез използване на търсачката;

10.2.  За да добавите стока към своята поръчка /количка за пазаруване/, натиснете бутона „Добави в количката”, находящ се от дясно на всяка стока на десктоп версия и под цената на стоката на мобилна версия. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /количка за пазаруване/;

10.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон с изображение на Вашата количка за пазаруване. В него е изписан броят на добавените в количката стоки и общата стойност на поръчката до момента. От там можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките по всяко време преди изпращане на поръчката, като можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид;

10.4.  За да изпратите поръчката, е необходимо да направите следните стъпки:

10.4.1.Натиснете бутона с изображение на Вашата количка за пазаруване. Ще видите текущия списък със стоки,  налични в количката за пазаруване – наименование, количество, единична, обща цена, както и бутоните за доставка;

10.4.2. Изберете начин на доставка от следните възможности: „Доставка до адрес” или „Доставка до офис на Еконт”. След като направите Вашия избор за начина на доставка, ще се появи поле, в което да попълните необходимата информация за обработка и доставка на Вашата поръчка. Моля, попълнете данните си коректно – име, адрес, телефон за връзка, e-mail;

10.4.3. Преди да изпратите своята поръчка е необходимо да се запознаете и приемете нашите Общи условия;

10.4.4. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Изпрати поръчката”;

10.4.5. В случай че избраните от Вас стоки са на обща стойност над 150 /сто и петдесет/ лева, ще се появи бутон „Вземи на изплащане”, като в бутона ще се изпише предложение за броя на месечните вноски и стойността на всяка месечна вноска. С натискане на бутона „Вземи на изплащане” Вие ще влезете в интегрирана платформа на кредитна институция в сайта www.beststore.bg, през която да кандидатствате за закупуване стоки на изплащане. Личните данни, които ще предоставите през интегрираната платформа на кредитната институция, не се съхраняват и администрират от БЕСТСТОР, а от кредитната институция.

10.4.6. За стоки с цена от 500 лв. или над тази сума, заплащането от Потребителя се извършва само по банков път, по изрично посочена на сайта ни банкова сметка, в цялост, към момента на извършването на поръчката.

 1. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “ФИКСИ” ЕООД,  касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона “Изпрати поръчката”, Потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Количката за пазаруване”. Това действие има правнообвързваща сила на приемане на офертата независимо от това, че поръчката е направена чрез продавач-консултант на БЕСТСТОР по телефона, собственоръчно от Потребителя или чрез предоставяне на данни за поръчка по e-mail или други канали за комуникация от Потребителя.
 2. На посочения от Вас e-mail ще получите информация за:

12.1. Съдържанието на Вашата поръчка, на каква стойност е тя, както и попълнената от Вас необходима информация за обработка и доставка на Вашата поръчка. След получаване на това електронно писмо, Вие ще може да проверите и поправите всяка част от съдържанието на Вашата поръчка;

12.2. Информация за етапа на обработка на Вашата поръчка.

 1. Стоките, съдържащи се на сайта, е възможно да не са налични в момента на получаване на Вашата поръчка от БЕСТСТОР, поради забавяне актуализацията на наличности или други причини. В този случай ще получите електронно писмо и/или телефонно обаждане от продавач-консултант, с което да Ви информираме за промяна в статуса на Вашата поръчка.
 2. БЕСТСТОР си запазва правото да променя по всяко време информацията, публикувана в сайта, в това число информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите следва се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.

ЦЕНИ  НА СТОКИТЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на куриерските (транспортните разходи), свързани с доставката на стоката, не е включена в цената на стоките.
 2. Потребителите заплащат стоките в български лева и по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
 3. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

17.1. С пощенски паричен превод на куриер на Еконт само за поръчки до 500 /петстотин/ лева;

17.2. По банков път без ограничения за стойността на поръчката;

17.3. На изплащане с TBIBank за поръчки над 150 /сто и петдесет/ лева;

17.4. Плащане с банкова карта.

 1. При избран начин на плащане „пощенски паричен превод”, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка. Разходите за доставка на стоката се заплащат от Потребителя на куриерската фирма отделно.
 2. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока в банковата сметка на БЕСТСТОР, съгласно потвърдената поръчка по проформа фактура. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й и/или номера на проформа фактурата.

*За стоки с цена от 500 лв. или над тази сума, заплащането от Потребителя се извършва само по банков път, по изрично посочена на сайта ни банкова сметка, към момента на извършването на поръчката.

 1. При начин на плащане с банков превод на територията на България, поръчаните стоки се изпращат СЛЕД като сумата е постъпила по банковата сметка на БЕСТСТОР. Срокът за доставка започва да тече от датата на фактическото постъпване на сумата за поръчката в нашата банкова сметка.
 2. При банкови преводи от чужбина, таксата за превод на дължимата сума е за сметка на Потребителя.
 3. При избран начин на плащане “Плащане с карта”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока чрез Кредитна или Дебитна карта. Разходите за доставка на стоката се заплащат от Потребителя на куриерската фирма отделно.

ДОСТАВКА

 1. Стоките, поръчани от www.beststore.bg се доставят само на територията на Република България чрез куриерска фирма Спиди/Еконт в срок до 2 (два) работни дни. В случай че куриерска фирма Спиди/Еконт не извършва ежедневно доставка до Вашето населено място, срокът за доставка може да бъде и по-дълъг в зависимост от графика на куриера.

23.1. В случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка от посочения по-горе, срокът за доставка е по договаряне и може да бъде уточнен допълнително.

23.2. БЕСТСТОР си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 /седем/ дни без да информира предварително Потребител и да удължава сроковете над 7 /седем/ дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

23.3. Организацията на доставките на стоки се извършва само от БЕСТСТОР.

23.4. В случай че е поръчана повече от един вид стока, е възможно да бъде получена повече от една доставка.

 1. Срокът за доставка започва да тече от момента, в който БЕСТСТОР изпрати на Потребителя електронно писмо със статус на поръчката „изпратена”както и електронно съобщение с известие за доставяне.
 2. БЕСТСТОР не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната фирма, която доставя стоката, и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, неправилно лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от БЕСТСТОР форсмажорни обстоятелства при непреодолима сила.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 1. Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката и нейното приемане от адресата, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни и видими дефекти – повреди, удари и други щети, които са причинени от транспортирането на стоката, Потребителят и/или упълномощеното от него лице следва да подпише протокол за щети незабавно в присъствието на куриера/транспортната фирма, както и да уведоми БЕСТСТОР на тел: 0876/750-740.
 2. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци, които са причинени от транспортирането на стоката, са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.  В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на стоката и БЕСТСТОР не бъде незабавно уведомен на тел: 0876/750-740, Потребителятгуби правото си на претенции за привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажба.
 3. Потребителят има право да отложи приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера с пощенски паричен превод, не съответства на дължимата сума по поръчката. В този случай Потребителят следва да се свърже незабавнос БЕСТСТОР на тел: 0876/750-740 за отстраняване на несъответствието.
 4. При предаване на стоките в хипотезата „доставка с пощенски паричен превод“ на адрес, Потребителят или посочено/упълномощено от него лице е длъжен да подпише придружаващите я документи (товарителница или протокол за приемане).
 5. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
 6. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и телефон и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, БЕСТСТОР се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока (дистанционния договор за покупко-продажба на стока) в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаване на стоката, като упражни правото си на отказ.

32.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми БЕСТСТОР за решението си чрез попълването и изпращането на електронно генериран ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, който може да се достъпи през раздел „политика за връщане” на сайта www.beststore.bg, най-отдолу на всяка страница. След като го отворите, попълните и натиснете бутон „ИЗПРАТИ”, Вашият ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА ще получи входящ номер в БЕСТСТОР. Това ще удостовери в достатъчна степен изпращането преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 50, ал. 1 от ЗЗП.

32.2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя.

 1. След получаване на Вашия ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА с входящ номер ще получите електронно писмо и с Вас ще се свърже служител на БЕСТСТОР.

33.1. При упражняване правото на отказ от стоката Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на БЕСТСТОР. Стоката се връща на адреса на БЕСТСТОР при всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на  БЕСТСТОР преди изтичането на 14-дневния срок.

33.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Стоките се приемат от БЕСТСТОР, донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/, пощенски и други разходи по доставката за връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

33.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от БЕСТСТОР стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

33.4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани (гладени, използвани, ремонтирани и др.) и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (фактура и гаранционна карта). На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. БЕСТСТОР има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

33.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху БЕСТСТОР с получаването на стоката от БЕСТСТОР, удостоверено с подписването на приемо-предавателен протокол или товарителницата за получаване.

 1. Възстановяване на заплатените суми:

34.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, БЕСТСТОР възстановява всички суми, получени от Потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаването на стоката от БЕСТСТОР, удостоверено с подписването на приемо-предавателен протокол или товарителницата за получаване.

34.2. БЕСТСТОР възстановява получените от Потребителя суми по банков път. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането.

 1. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на БЕСТСТОР стоката в срок до 14 /четиринадесет/ дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за дистанционна покупко-продажба, респективно отказа си от стоката, и желае да задържи стоката, като БЕСТСТОР се освобождава от задължението си да възстанови заплатената от Потребителя сума.

РЕКЛАМАЦИИ

 1. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомяването за такова искане на БЕСТСТОР чрез попълването на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, който може да бъде намерен в раздел „връщане на стока” на сайта www.beststore.bg най-отдолу на всяка страница, и на тел. 0876/750-740. При рекламация и попълване на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА важат правилата от т.31.1 и т.32 от Общите правила.
 2. При несъответствие на доставената стока с договора за дистанционна покупко-продажба, Потребителят има право да предяви рекламация съгласно чл. 105 от ЗЗП в срок до две години от датата на закупуването им при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.
 3. При своевременното предявяване на рекламацията Потребителят може да претендира за:

38.1. възстановяване на заплатената сума;

38.2. замяна на стоката с нова;

38.3. отбив от цената;

38.4. ремонт на стоката.

 1. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, Потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия на доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката. Всички рекламации в определения от закона срок могат да бъдат предявени чрез БЕСТСТОР.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител,БЕСТСТОР има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
 2. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез сайта на БЕСТСТОР на формата за въпроси и запитвания или на тел: 0876/750-740, а въпроси относно връщане на стока – на тел.: 0876/750-740, в рамките на работното време: от 8:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък.
 3. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без да е необходимо специално индивидуално уведомяване на Потребителите.  БЕСТСТОР не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на сайта Общи условия.

Оплаквания / Разрешаване на спорове

Съгласно действащото законодателство, ние сме длъжни да информираме потребителите за наличието на Европейска платформа за онлайн решаване на спорове, която може да бъде използвана за уреждане на възникнали спорове, без нужда от намесата на съд. Европейската комисия е отговорна за създаването на платформата. Вижте европейската платформа за онлайн решаване на спорове тук: https://ec.europa.eu/odr .

Жалба към Комисия за Защита на Потребителите можете да подадете тук: https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba

Уведомяваме Вас нашите потребители, че при възникнал спор, имате право да се обърнете към орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.  Относно предлаганите услуги и стоки от “БЕСТСТОР БГ” ЕООД можете да се обърнете към  Обща Помирителна комисия при Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София-град, Софийска област, област Кюстендил и област Перник – сайт  www.kzp.bg;  Център за алтернативно решаване на спорове „НАИС“ към Сдружение Национална асоциация за извънсъдебни спогодби с адрес: гр. София, Столична община, Район Изгрев, ул. „Тинтява“ № 13 Б, ет.6 и интернет страница www.nais.bg.

Формуляр за връщане на стока

Причина за връщането: *
Продукта е отварян? *
Прикачете файл: