Поръчки
Количка

Политика за връщане

I. ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 1. Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката и нейното приемане от адресата, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни и видими дефекти – повреди, удари и други щети, които са причинени от транспортирането на стоката, Потребителят и/или упълномощеното от него лице следва да подпише протокол за щети незабавно в присъствието на куриера/транспортната фирма, както и да уведоми БЕСТСТОР на тел: 0876/750-740.
 2. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци, които са причинени от транспортирането на стоката, са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.  В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на стоката и БЕСТСТОР не бъде незабавно уведомен на тел: 0876/750-740, Потребителятгуби правото си на претенции за привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажба.
 3. Потребителят има право да отложи приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера с пощенски паричен превод, не съответства на дължимата сума по поръчката. В този случай Потребителят следва да се свърже незабавнос БЕСТСТОР на тел: 0876/750-740 за отстраняване на несъответствието.
 4. При предаване на стоките в хипотезата „доставка с пощенски паричен превод“ на адрес, Потребителят или посочено/упълномощено от него лице е длъжен да подпише придружаващите я документи (товарителница или протокол за приемане).
 5. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-горе, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и телефон и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, БЕСТСТОР се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

II. ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока (дистанционния договор за покупко-продажба на стока) в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на получаване на стоката, като упражни правото си на отказ.
  1.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителятследва да уведоми БЕСТСТОР за решението си чрез попълването и изпращането на електронно генериран ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, който може да се достъпи през раздел „политика за връщане” на сайта beststore.bg, най-отдолу на всяка страница. След като го отворите, попълните и натиснете бутон „ИЗПРАТИ”, Вашият ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА ще получи входящ номер в БЕСТСТОР. Това ще удостовери в достатъчна степен изпращането преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 50, ал. 1 от ЗЗП.
  1.2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя.
 1. След получаване на Вашия ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА с входящ номер ще получите електронно писмо и с Вас ще се свърже служител на БЕСТСТОР.

2.1. При упражняване правото на отказ от стоката Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на БЕСТСТОР. Стоката се връща на адреса на БЕСТСТОР при всички случаи не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на  БЕСТСТОР преди изтичането на 14-дневния срок.

2.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Стоките се приемат от БЕСТСТОР, донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/, пощенски и други разходи по доставката за връщане на стоката са за сметка на Потребителя.

2.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от БЕСТСТОР стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

2.4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани (гладени, използвани, ремонтирани и др.) и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (фактура и гаранционна карта). На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. БЕСТСТОР има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

2.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху БЕСТСТОР с получаването на стоката от БЕСТСТОР, удостоверено с подписването на приемо-предавателен протокол или товарителницата за получаване.

 1. Възстановяване на заплатените суми:

3.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, БЕСТСТОР възстановява всички суми, получени от Потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаването на стоката от БЕСТСТОР, удостоверено с подписването на приемо-предавателен протокол или товарителницата за получаване.

3.2. БЕСТСТОР възстановява получените от Потребителя суми по банков път. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането.

 1. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на БЕСТСТОР стоката в срок до 14 /четиринадесет/ дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за дистанционна покупко-продажба, респективно отказа си от стоката, и желае да задържи стоката, като БЕСТСТОР се освобождава от задължението си да възстанови заплатената от Потребителя сума.


III. РЕКЛАМАЦИИ

 1. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомяването за такова искане на БЕСТСТОР чрез попълването на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, който може да бъде намерен в раздел „връщане на стока” на сайта www.beststore.bg най-отдолу на всяка страница, и на тел. 0876/750-740. При рекламация и попълване на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА важат правилата от т.31.1 и т.32 от Общите правила.
 2. При несъответствие на доставената стока с договора за дистанционна покупко-продажба, Потребителят има право да предяви рекламация съгласно чл. 105 от ЗЗП в срок до две години от датата на закупуването им при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.
 3. При своевременното предявяване на рекламацията Потребителят може да претендира за:

3.1. възстановяване на заплатената сума;

3.2. замяна на стоката с нова;

3.3. отбив от цената;

3.4. ремонт на стоката.

 1. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, Потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия на доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката. Всички рекламации в определения от закона срок могат да бъдат предявени чрез БЕСТСТОР.
 

Формуляр за връщане на стока

Причина за връщането: *
Продукта е отварян? *
Прикачете файл: